WSPIERAMY
BIZNES.
 
 
 

Zarządy spółek Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz S.R.K. - Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni informują, że w dniu 1 marca 2023 r. uzgodniły Plan Połączenia obu spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 2 z indeksem 1 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, ze zm.), udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek - www.trans-nauta.pl oraz www.srknauta.pl

Mając na uwadze powyższe, Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Dokumenty:
1. Plan połączenia spółek wraz załącznikami - POBIERZ